Ankieta

Upowszechnianie wiedzy i postaw ekologicznych

ZZO Olszowa Sp. z o.o. będąc Beneficjentem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie zawartej w dniu 26.11.2021 r. w Poznaniu umowy dotacji, realizuje przedsięwzięcie pt.: „Upowszechnianie wiedzy i postaw ekologicznych mieszkańców gminy Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica”.
Całkowity koszt netto przedsięwzięcia wyniósł 32 424,10 zł. Na realizację kampanii edukacyjnej Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego na kwotę 25 939,28 zł, co stanowi 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Kampania adresowana jest do mieszkańców z gminy: Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica, którzy odwiedzą Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. podczas wycieczki edukacji ekologicznej.

Efektem ekologicznym zakupu terenowej infrastruktury edukacyjnej przeznaczonej na kwaterę nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa będzie podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na terenie w/w gmin. Przyczyni się to do wzbogacenia oferty dydaktycznej, poznania i docenienia walorów środowiska przyrodniczego, kształtowania właściwych postaw ekologicznych poprzez naukę w zakresie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z segregacji i unieszkodliwiania odpadów.

Efektem rzeczowym przedsięwzięcia jest zakup terenowej infrastruktury edukacyjnej stanowiącej:
• tablice edukacyjne m.in.: z fazą przed eksploatacyjną, eksploatacyjną, poeksploatacyjną składowiska,
• grę edukacyjną terenową służącą do nauki EKO-ZNAKÓW przez zabawę
• stół edukacyjny z ławkami do nauki poznawania systemu gospodarki odpadami
• panoramiczną lunetę widokową usytuowaną na czaszy składowiska
• kamizelki odblaskowe.

Dzięki powstaniu wyżej wspomnianej inwestycji nastąpi wzbogacenie obecnej infrastruktury Zakładu w zakresie edukacji ekologicznej. Przedsięwzięcie będzie stanowić kontynuację stałego doposażania istniejącej od 2014 r. infrastruktury edukacyjnej służącej bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie ochrony środowiska

Celami szczegółowymi zaplanowanego zadania jest:
• umożliwienie przeprowadzenia gry EKO-ZNAKI, która uczy przez zabawę poznawania specjalnych symboli graficznych informujących o wpływie opakowań na środowisko oraz nasz organizm co pozwoli na zwiększenie świadomości mieszkańców podczas zakupów,
• poznawanie funkcjonowania ZZO Olszowa, w tym sposobu postępowania z odpadami – dzięki udostępnionym tablicom edukacyjnym dla zwiedzających na kwaterze odpadów,
• przekazanie wiedzy na temat systemu gospodarki odpadami w regionie przedstawionej na blacie stołu edukacyjnego wyposażonego również w ławki,
• obserwacja procesów zachodzących w ZZO oraz bioróżnorodności występującej na terenie Zakładu w postaci różnych gatunków ptaków przy pomocy panoramicznej lunety widokowej usytuowanej na czaszy składowiska,
• zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na ścieżce edukacji ekologicznej podczas zwiedzania ZZO dzięki kamizelkom odblaskowym.

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/