Ankieta

PROJEKT pn. : „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”.

Przedsiębiorstwo ZZO Olszowa Sp. z o.o., będące beneficjentem środków  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytetu III „Środowisko Przyrodnicze” Działania 3.1 „Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi” Schematu 1 „Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami”, zrealizowało projekt pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”. Całkowita wartość projektu wyniosła 67 612 393,49 PLN, w tym poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej stanowił 73,10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych w/w projektu.

Projekt dotyczył procesów i działań polegających na zapobieganiu oraz ograniczaniu wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażaniu nowoczesnych technologii odzysku, w tym recyklingu oraz intensyfikacji odzysku, recyklingu, a także wdrażaniu technologii ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów.

W ramach przedsięwzięcia wybudowano m.in.: kompleksowe obiekty obejmujące instalacje umożliwiające przygotowanie odpadów do procesów odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych w procesach innych niż

składowanie. Ponadto stworzono kompleksowe systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych, a także odpadów wielkogabarytowych i budowlanych oraz odpadów opakowaniowych i zielonych (z ogrodów i parków).

Podejmowano również czynności zmierzające do likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów, w tym rekultywacji gminnych składowisk odpadów komunalnych mających na celu przywrócenie walorów użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym i zdegradowanym przez działalność człowieka.

Przedmiot inwestycji dotyczył w szczególności stworzenia systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego m.in. poprzez:

 • budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa koło Kępna o wydajności ok. 39 600 Mg/rok wraz z punktem dobrowolnego gromadzenia odpadów. Zakład przewidziany jest do obsługi wszystkich mieszkańców regionu obejmującego 13 gmin będących wspólnikami Spółki, tj.: gminy Baranów, gminy Bralin, gminy Doruchów, gminy Kępno, gminy Łęka Opatowska, gminy Perzów, gminy Rychtal, Gminy Trzcinica (z woj. wielkopolskiego) oraz gminy Dziadowa Kłoda, gminy Międzybórz, gminy Oleśnica, miasta Oleśnica, gminy Syców (z woj. dolnośląskiego). Liczba osób objętych systemem wyniesie ponad 136 tysięcy;
 • budowę punktu przeładunkowego o mocy przerobowej około 21 900 Mg/rok wraz z punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego w miejscowości Smolna na terenie gminy Oleśnica;
 • rekultywację siedmiu gminnych składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach: Donaborów, Doruchów, Mianowice, Nowa Wieś Książęca, Smolna, Stradomia Dolna i Syców;
 • modernizację systemu selektywnej zbiórki odpadów;
 • realizację programów edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz kampanii informacyjno-promocyjnych, które mają na celu wykształcenie świadomości i odpowiedzialności w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami i ochronie otaczającego nas środowiska.

 Celem głównym projektu była poprawa stanu środowiska przyrodniczego, którą osiągnięto m.in. dzięki zwiększeniu stopnia segregacji, odzysku i recyklingu odpadów komunalnych co pozwoliło na: ograniczanie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie; przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych; zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych. Do realizacji celu przyczynił się również proces rekultywacji siedmiu gminnych składowisk odpadów komunalnych.

Natomiast cele szczegółowe projektu obejmowały:

 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 13 gmin województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego poprzez intensyfikację działań edukacyjno-informacyjnych promujących właściwe postępowanie z odpadami i kształtujących postawy ekologiczne,
 • promowanie wykorzystania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania informacyjno-promocyjne i edukacyjne,
 • zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,
 • poprawę jakości systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
 • zmniejszenie i wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
 • zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów,
 • zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie,
 • wyeliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk poprzez zamykanie i rekultywację składowisk po zakończeniu ich eksploatacji.

 Podsumowując…

Powyższe przedsięwzięcia realizowane w ramach przedmiotowego projektu pozwoliły na zwiększenie efektywności ekonomicznej i ekologicznej systemu gospodarki odpadami, a dzięki edukacji i promocji wpłynęły na wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, poznania i docenienia walorów środowiska przyrodniczego, kształtowanie właściwych postaw ekologicznych w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z segregacji i unieszkodliwiania odpadów.

Przyczyniłysię także do realizacji założeń ujętych w krajowym i wojewódzkim planie gospodarki odpadami.