Ankieta

Przedsięwzięcie finansowane pożyczką umarzalną z WFOŚiGW Poznań

ZZO Olszowa Sp. z o.o. będąc Beneficjentem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie zawartej w dniu 14.12.2018 r. w Poznaniu umowy pożyczki, realizuje przedsięwzięcie pt.: „Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa”.

Całkowity koszt netto przedsięwzięcia wynosi 12 258 860,00 zł. Na realizację modernizacji Zakładu Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego do całkowitej kwoty przedsięwzięcia, co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych.

Częściowe umorzenie kwoty udzielonej pożyczki zaplanowano w roku 2027 do wysokości 11,19%, co stanowi 1 371 766,43 zł.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa o pow. ok. 3,5 ha wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami towarzyszącymi. Zagospodarowane zostaną wody deszczowe i odciekowe poprzez budowę kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji odciekowej. Zrealizowana zostanie także sieć międzyobiektowa: wodociągowa, przeciw pożarowa, teleinformatyczna i monitoring CC TV. Wykonane będą drogi technologiczne i dojazdowe. Wybudowana zostanie również wiata na kompaktor. Nasadzona zostanie zieleń, w tym drzewa i krzewy. Wykonawca zrealizuje także ogrodzenie dla zadania inwestycyjnego. Na potrzeby modernizacji wykonany zostanie także bypass drenażu melioracyjnego. Monitoring wód podziemnych będzie prowadzony poprzez instalację piezometrów.

Roboty budowlane polegające na „Modernizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa – Etap I – Budowa kwatery nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami towarzyszącymi” realizuje Wykonawca – Zakład Techniki Ochrony Środowiska Foleko Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy za kwotę brutto 14 853 480,00 zł.

Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla zadania inwestycyjnego prowadzi Konsorcjum: Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z oznaczonym adresem zakładu głównego w miejscowości Wrocław oraz Biuro Inwestorskie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za kwotę brutto 224 917,80 zł.

Planowany termin zakończenia modernizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa to kwiecień 2019 r.

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl

Przedsięwzięcie pt.: „Modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów

w miejscowości Olszowa”

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu