Ankieta

Program priorytetowy 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami”

Wzmocnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego

Kolejna inwestycja ZZO Olszowa Sp. z o.o.

Jednym z głównych założeń systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest poprawa selektywnego zbierania odpadów u źródła oraz stworzenie sieci nowoczesnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które zapewnią zagospodarowanie najbardziej problemowych odpadów i możliwość osiągnięcia wymaganych poziomów ograniczenia składowania odpadów, a także poziomów przygotowania do ponownego użycia, recyklingu oraz odzysku.

W tym celu w dniu 16 grudnia 2022 r. zostały zawarte pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Spółką umowy o dofinansowanie w formie: dotacji i pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego” w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”.

Projekt służyć będzie mieszkańcom gmin: Baranów, Bralin, Doruchów, Dziadowa Kłoda, Kępno, Łęka Opatowska, Międzybórz, Oleśnica, Miasto Oleśnica, Perzów, Rychtal, Syców, Trzcinica.

Przedsięwzięcie swoim zakresem obejmuje zakup oraz wyposażenie każdej gminy w elektroniczne altany śmietnikowe oraz pilotażowe wyposażenie wybranych mieszkańców w pojemniki do zbierania popiołu oraz przydomowych kompostowników. W celu obsługi ww. infrastruktury Spółka w ramach realizowanego przedsięwzięcia zakupi dwa specjalistyczne pojazdy do odbioru odpadów komunalnych.

Montaż finansowy Inwestycji obejmuje:

środki pochodzące z dotacji – 50 % co stanowi kwotę 3 847 500,00 PLN,

środki pochodzące z pożyczki – 50 % co stanowi kwotę 3 847 500,00 PLN,

z okresem realizacji od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz z pięcioletnim okresem trwałości do 31.12.2028 r.

Całkowity koszt przedsięwzięcia na etapie aplikowania o dofinansowanie oszacowano na poziomie 7 695 000,00 PLN koszty kwalifikowane, a niekwalifikowane stanowiące podatek VAT wynoszą 1 769 850,00 PLN łącznie 9 464 850,00 PLN brutto.

*zdjęcia prezentujące przedmiot inwestycji mają jedynie charakter poglądowy.