Ankieta

Kształtowanie świadomości ekologicznej

ZZO Olszowa Sp. z o.o. będąc Beneficjentem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie zawartej w dniu 26.11.2021 r. w Poznaniu umowy dotacji, realizuje przedsięwzięcie pt.: „Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin południowej Wielkopolski poprzez interaktywny spacer po ZZO Olszowa i zakup pomocy dydaktycznych”.
Całkowity koszt netto przedsięwzięcia wyniósł 101 390,00 zł. Na realizację kampanii edukacyjnej Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego na kwotę 70 973,00 zł, co stanowi 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Kampania adresowana jest do dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców z gminy: Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica, którzy korzystają z usług Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u w Olszowie, lub uczestniczą w wydarzeniach organizowanych poza Zakładem w ramach lokalnych inicjatyw.

Efektem ekologicznym zakupu pomocy dydaktycznych w postaci materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz elementów doposażenia ścieżki edukacji ekologicznej będzie podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na terenie w/w gmin. Przyczyni się to do wzbogacenia oferty dydaktycznej, poznania i docenienia walorów środowiska przyrodniczego, kształtowania właściwych postaw ekologicznych poprzez naukę w zakresie gospodarki odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z segregacji i unieszkodliwiania odpadów.
Efektem rzeczowy przedsięwzięcia jest zakup pomocy dydaktycznych stanowiących materiały informacyjno-edukacyjne tj. kalendarze edukacyjne i torby ekologiczne oraz elementy doposażenia ścieżki edukacji ekologicznej tj. wirtualny spacer po ZZO Olszowa i laptopy.

Celami szczegółowymi zaplanowanego zadania jest:
• umożliwienie prowadzenia edukacji ekologicznej w sposób zdalny, zwłaszcza w czasie pandemii,
• poznawanie funkcjonowania ZZO Olszowa, w tym sposobu postępowania z odpadami – dzięki wirtualnemu spacerowi – bez wychodzenia z domu,
• zachęcanie do korzystania ze ścieżki edukacji ekologicznej i PSZOK w Olszowie, co przekłada się na legalne zagospodarowanie odpadów powstających w południowej Wielkopolsce, poprzez dystrybucję toreb ekologicznych wielokrotnego użytku propagujących racjonalne zakupy i kalendarzy edukacyjnych z treściami do zachowania po zakończeniu roku dotyczącymi m.in. właściwej segregacji odpadów.

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/