Ankieta

Kampania edukacyjna WFOŚiGW Wrocław

ZZO Olszowa Sp. z o.o. będąc Beneficjentem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na podstawie zawartej w dniu 21.02.2018 r. we Wrocławiu umowy dotacji, realizuje przedsięwzięcie pn.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców gminy: Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Oleśnica, miasta Oleśnicy pn.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”.

Całkowity koszt netto przedsięwzięcia wynosi 43 270,00 zł. Na realizację kampanii edukacyjnej Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego w formie dotacji w kwocie 10 817,00 zł; co stanowi 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Kampania adresowana jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gmin: Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Syców, Oleśnica oraz miasta Oleśnicy.

W ramach przedsięwzięcia 31. października 2017 r. zostały rozstrzygnięte dwa konkursy o tematyce dotyczącej gospodarki odpadami, tj.: konkurs „EKO-Bohater” na wykreowanie postaci wiodącej filmu dotyczącego segregacji odpadów oraz konkurs „EKO-Film” na stworzenie scenariusza dotyczącego właściwego sposobu segregacji odpadów”, na podstawie których powstają dwa filmy. Komisja konkursowa wybrała po 3 laureatów każdego z konkursów przyznając nagrody indywidualne i zbiorowe za zajęcie I, II i III miejsca, w tym m.in. wyjazdy edukacyjne do ZZO. Na ukończeniu jest również projekt broszury, które drukowane będą w nakładzie wynoszącym łącznie 600 szt. Spółka zamierza także zakupić 60 szt. pen drive. Na nośnikach pamięci utrwalone zostaną dwa wyprodukowane filmy. Broszury wraz z zakupionymi pen drivami zostaną przekazane do przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów.

Realizacja kampanii na teranie Dolnego Śląska ma na celu rozpowszechnianie i utrwalanie wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z odpadami przez mieszkańców gmin. Planowany termin zakończenia kampanii to sierpień 2018 roku.

 

Link do strony WFOŚiGW we Wrocławiu: http://wfosigw.wroclaw.pl/

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”