Ankieta

Edukacja na 5-tkę z Ol-Sową!

ZZO Olszowa Sp. z o.o. będąc Beneficjentem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie zawartej w dniu 16.11.2018 r. w Poznaniu umowy dotacji, realizuje przedsięwzięcie pt.: „Doposażenie ścieżki edukacji ekologicznej w ZZO Olszowa pn.: „Edukacja na 5-tkę z Ol-Sową!””.

Całkowity koszt netto przedsięwzięcia wyniósł 61 866,00 zł. Na  realizację kampanii edukacyjnej Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego na kwotę 55 679,40 zł, co stanowi 90% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Kampania adresowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym z gminy: Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów i Trzcinica, które wezmą udział w edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa.

Zakładanym efektem ekologicznym doposażenia ścieżki edukacji ekologicznej w ZZO Olszowa jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, co przyczyni się do wzbogacenia oferty dydaktycznej, poznania i docenienia walorów środowiska przyrodniczego, kształtowania właściwych postaw ekologicznych poprzez naukę w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z segregacji i unieszkodliwiania odpadów.

Osiągnięto już efekt rzeczowy przedsięwzięcia, który polegał na zakupie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz elementów doposażenia ścieżki edukacji ekologicznej.

Doposażenie ścieżki edukacji ekologicznej w ZZO Olszowa pn.: „Edukacja na 5-tkę z Ol-Sową!” stanowi kontynuację realizowanej uprzednio kampanii edukacyjnej pn.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”, w ramach której zakupiono m.in. kostium dydaktyczny Sowa. Ideą Spółki w zakresie edukacji ekologicznej jest „zaszczepianie” właściwych postaw ekologicznych już od najmłodszych lat. Uczenie się poprzez zabawę umożliwia dzieciom działanie, poznawanie i przeżywanie. Zaspokaja ich indywidualne oraz społeczne potrzeby, a także pozwala im poznać rzeczywistość. Wykorzystywanie zabaw w procesie edukacji sprawia, że dzieci mają motywację do poznawania świata nauki, dzięki czemu chętnie się uczą. Przedsięwzięcie będzie realizowane m.in. przy pomocy: zakupionych materiałów informacyjno-edukacyjnych, które będą udostępniane i/lub przekazywane osobom odwiedzającym ścieżkę oraz elementów doposażenia ścieżki edukacji ekologicznej dzięki, którym nauka będzie jeszcze bardziej efektywna.

Ścieżka edukacji ekologicznej usytułowana jest na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa, co jednocześnie umożliwia zwiedzającym poznanie funkcjonowania Zakładu jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl

Przedsięwzięcie pn.: „Doposażenie ścieżki edukacji ekologicznej w ZZO Olszowa

pn.: „Edukacja na 5-tkę z Ol-Sową!””

dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Poznaniu