Ankieta

Myśleć globalnie – działać lokalnie!

Przedsiębiorstwo „Inwestor-Kępno” Sp. z o.o., realizujące projekt pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” prowadzi działania z zakresu edukacji ekologicznej adresowane do mieszkańców trzynastu gmin objętych Projektem, tj. gminy Baranów, gminy Bralin, gminy Doruchów, gminy Dziadowa Kłoda, gminy Kępno, gminy Międzybórz, gminy Łęka Opatowska, gminy Oleśnica, miasta Oleśnica, gminy Perzów, gminy Rychtal, gminy Syców oraz gminy Trzcinica.

Edukacja ekologiczna to koncepcja kształcenia i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest także jako psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej.

W potocznym rozumieniu są to wszelkie formy działalności skierowanej do społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które mają na celu wpływanie na poziom świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie.

W związku ze znaczeniem edukacji ekologicznej dla efektywności działań podjętych przez Spółkę w zakresie gospodarki odpadami w ramach projektu pn.: „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego” został opracowany program edukacyjny, który zakłada wykształcenie wśród wszystkich grup społecznych aktywnych, świadomych i odpowiedzialnych postaw w sferze konsumpcji oraz w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami. Zadaniem programu jest przekazywanie informacji o systemie gospodarki odpadami na danym obszarze, wykazanie konieczności segregacji odpadów oraz motywowanie mieszkańców do podejmowania działań w tym zakresie.

Osiągnięcie powyższych celów możliwe jest poprzez:

  • realizację polityki edukacyjnej i informacyjnej na temat selektywnej zbiórki odpadów,
  • świadome dokonywanie zakupów (minimalizacja wpływu reklam),
  • przekonywanie do kupowania rzeczy trwałych i wybierania towarów bezodpadowych oraz posiadających opakowanie ulegające degradacji lub nadające się do utylizacji ,
  • rozpowszechnianie wiedzy dotyczącej możliwości powtórnego wykorzystania odpadów (recykling) oraz wynikających z tego korzyści ekonomicznych,
  • wskazywanie konkretnych działań poprawiających efektywność gospodarki odpadami.

Zajęcia edukacyjne, realizowane od kwietnia 2013 r. do czerwca 2014 r.we wszystkich szkołach 13 gmin, obejmują organizację lekcji ekologii, konkursów z wiedzy ekologicznej, konkursów plastycznych, wycieczek do miejsc cennych przyrodniczo i miejsc związanych z gospodarką odpadami. Treść i forma zajęć dla dzieci i młodzieży dostosowana jest do wieku odbiorców.

Natomiast do osób dorosłych skierowane są głównie kampanie informacyjne w środkach masowego przekazu.

Plan edukacji ekologicznej przeprowadzany jest także w oparciu o materiały i środki dydaktyczne, takie jak: pojemniki trójdzielne, pojemniki na baterie, pojemniki na leki, ulotki i broszury dotyczące m.in. zasad dbałości o środowisko naturalne poprzez właściwy sposób postępowania z odpadami.

W związku z powyższym „Inwestor-Kępno” Sp. z o.o., pragnąc wykonać przyjęte założenia programowe, zakupiła również 450 małych, wewnątrzobiektowych pojemników trójdzielnych, pojemników na przeterminowane lekarstwa oraz na zużyte baterie. Pojemniki te zostały przekazane do ponad 140 placówek oświatowych znajdujących się na terenie wszystkich gmin objętych Projektem z przeznaczeniem do wykorzystania w celach edukacyjnych.

Ponadto część zakupionych pojemników przekazana zostanie do instytucji użyteczności publicznej, w tym w urzędów, instytucji kultury i aptek, co z pewnością znajdzie odzwierciedlenie w kształtowaniu nawyków segregowania odpadów wśród mieszkańców 13 gmin, na terenie których realizowana jest inwestycja.

Działania poczynione przez Spółkę w zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej mają przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, poznania i docenienia walorów środowiska przyrodniczego, kształtowania właściwych postaw ekologicznych poprzez naukę w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem  korzyści wynikających z segregacji i unieszkodliwiania odpadów.

Przedszkole Bajka w Międzyborzu

Przedszkole Kochających Serc w Kępnie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Orła Białego w Międzyborzu

Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej