Ankieta

„Wzmocnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnychna terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”

W bieżącym miesiącu w ramach realizacji przedsięwzięcia, pn.: „Wzmocnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego” wykonywanego na podstawie umów o dofinansowanie zawartych z NFOŚiGW w formie: dotacji i pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 2.1.1 „ Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów” zostały zawarte umowy dotyczące dostawy:

       
15 sztuk elektronicznych altan odpadowych ( umowa z dnia 22.06.2023 r. z ECOUTILITY Sp z o.o. ), 
– 4000 sztuk przydomowych kompostowników ( umowa z dnia 15.06.2023 r. z  EKOBAT ),      
– 4000 sztuk pojemników na popiół ( umową z dnia 13.06.2023 r. z SSI SCHÄFER PLASTICS POLAND Sp. z o.o.),     
– 2 sztuki 3-osiowych śmieciarek ( umową z dnia 13.06.2023 r. z Wanicki Sp. z o.o ).

 

 

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest przyczynienie się do zwiększonego udziału odpadów zebranych selektywnie w gminach będących współnikami Spółki. Dotyczy uzupełnienia istniejącego systemu gospodarki odpadami o niezbędne elementy dla osiągnięcia kompleksowości. Integralnym elementem przerdsięwzięcia są działania zmierzające do zwiększenia świadomości mieszkańców na temat zapobiegania powstawaniu odpadów, selektywnej zbiórki oraz racjonalnego i zgodnego z przepisami postępowania z odpadami.

 

Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Zakład Zagospodarowania Olszowa Sp. z o.o.