Ankieta

Czy odpady są zasobem? 18 marca – Światowy Dzień Recyklingu 

Ziemia posiada zasoby, z których ludzkość nieustannie korzysta. Należą do nich woda, powietrze, ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel oraz rudy, natomiast od niedawna na tej liście pojawia się siódmy zasób, a są nim odpady recyklingowane. Papier, szkło, plastik, metale można wielokrotnie powtórnie wykorzystać, a aluminium, stal i szkło przetwarzać praktycznie bez ograniczeń. Użycie „siódmego zasobu” jako źródła odzysku podstawowych surowców pozwala nie tylko na ograniczenie emisji CO2, zmniejszenie wydobycia zasobów naturalnych, ochronę środowiska, ale również na ograniczenie liczby odpadów trafiających na składowiska.

 

Dane jednak nie pozostawiają złudzeń: w 2021 roku na jednego mieszkańca Polski przypadało 358 kg odpadów komunalnych, do odzysku skierowano 60% z nich, natomiast do recyklingu jedynie 26,9% (dla porównania: kompostowanie lub fermentacja 13,3%, przekształcanie termiczne 19,8%). Na składowiska trafiło 38,7% odpadów. 

Poziom recyklingu w Polsce jest nadal niski, dlatego tak ważne jest uświadomienie sobie tego, jak bardzo potrzebna jest prawidłowa segregacja, przetwarzanie oraz powtórne użycie surowców. Pomóc w tym może obchodzony od 2018 roku Światowy Dzień Recyklingu, mający na celu zwiększenie świadomości znaczenia recyklingu oraz promocję wspólnych działań prowadzących do selekcji i odzyskiwania odpadów. 

Co zrobić, aby recykling obejmował większą część naszych odpadów?

Podstawą jest odpowiednia ich segregacja z podziałem na pięć frakcji (tworzywa sztuczne i metal, szkło, papier, bioodpady, odpady zmieszane), oddawanie zbędnych przedmiotów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) czy naprawa i powtórne wykorzystanie używanych sprzętów, jednak najlepszym sposobem jest ograniczanie produkowania odpadów poprzez używanie wielorazowych opakowań lub zastępowanie ich materiałami biodegradowalnymi. 

Artykuł powstał w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa”, który został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.