Ankieta

ZZO Olszowa Sp. z o.o. podpisała umowy dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu

ZZO Olszowa Sp. z o.o. podpisała umowy dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację dwóch kolejnych kampanii edukacyjnych

 

W dniu 26.11.2021 roku w Poznaniu zostały zawarte umowy dotacji pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu Funduszu Panią Aleksandrę Durkowską i Kierownika Działu Edukacji Ekologicznej i Ochrony Przyrody Funduszu Panią Krystynę Aleksandrzak a Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. z  siedzibą w Olszowie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Sławomira Kraus.
Na  realizację przedsięwzięć pn.:
• „Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin południowej Wielkopolski poprzez interaktywny spacer po ZZO Olszowa i zakup pomocy dydaktycznych”, którego całkowity koszt netto wyniósł 101 390,00 zł; Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego do kwoty 70 973,00 zł; co stanowi 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych;
• „Upowszechnianie wiedzy i postaw ekologicznych mieszkańców gminy Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica”, którego całkowity koszt netto wyniósł 32 424,10 zł; Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego do kwoty 25 939,28 zł; co stanowi 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Umowy określają szczegółowe zasady, tryb i warunki wykorzystania, rozliczenia i przekazywania dotacji na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięć oraz inne prawa i obowiązki stron umowy.

 

 

teczka

Szczegółowy zakres przedsięwzięć: LINK1 LINK2

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/

wfos