Ankieta

Informacja dodatkowa do Wyników konkursu wiedzy ekologicznej – etap gminny

 

Informacja dodatkowa do
W y n i k i ó w    k o n k u r s u    w i e d z y   e k o l o g i c z n e j
–    e t a p     g m i n n y

realizowanego w ramach projektu pn.:
„Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski
oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007-2013.