Ankieta

Szkoła podstawowa z Hanulina odwiedziła instalację w Mianowicach

Szkoła Podstawowa z Hanulina odwiedziła instalacje do zastępczej obsługi regionu wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mianowicach

 

 

Uczniowie klasy IV i V Szkoły Podstawowej z Hanulina wzięli udział w wycieczce na składowisko odpadów w Mianowicach. Pracownicy Spółki „Inwestor-Kępno” Sp. z o.o., będącej Zarządzającym składowiskiem oprowadzili gości po terenie składowiska dokładnie pokazując poszczególne jego elementy, tj. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wagę, miejsca tymczasowego zbierania i magazynowania odpadów, niezbędne urządzenia umożliwiające funkcjonowanie składowiska (m.in.: system monitoringu środowiskowego, system ewidencji odpadów, techniczne urządzenia mobilne) oraz kwaterę składowiska. Dzieci miały możliwość zobaczenia na czym polega praca na składowisku. Na wycieczce uczniowie dowiedzieli się, że wszystkie przywożone odpady są ważone, ewidencjonowane, a następnie składane w specjalnie wyznaczonych miejscach. Na składowisku osobno są składane odpady mokre, odpady suche, szkło, opony, odpady budowlane oraz odpady zielone. Przy czym część odpadów jest przetwarzana na składowisku w procesach odzysku i utylizacji, natomiast część jest przekazywana do odzysku i recyklingu poza instalacje, do specjalistycznych zakładów zajmujących się przetwarzaniem m.in.: szkła, tworzyw sztucznych, papieru, zużytego sprzętu elektronicznego, opon. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak pracuje kompaktor, ładowarka oraz mobilny przesiewacz bębnowy.   

 Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z wyglądem i przeznaczeniem składowiska odpadów, jego budową ze szczególnym uwzględnieniem takich elementów jak uszczelnienie dna i skarp, uchwycenie i odprowadzanie wód odciekowych z odpadów, odprowadzenie powstającego w złożu odpadów gazu składowiskowego, zapoznanie z system monitorowania stanu środowiska, oraz uzmysłowienie dzieciom konieczności segregowania odpadów i tym samym dbania o otaczające nas środowisko. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia także zrekultywowanej części składowiska odpadów.   

Pracownicy Spółki zaprosili uczniów do udziału w konkursie wiedzy ekologicznej organizowanym w ramach Edukacji ekologicznej dla Projektu pn. „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego” współfinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Uczniowie zostali także zaproszeni do zwiedzenia ścieżki dydaktycznej, która powstanie na terenie budowanego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa.

Na zakończenie wycieczki każdy z uczestników otrzymał ekologiczną torbę oraz materiały informacyjno-edukacyjne dotyczące Projektu realizowanego przez INWESTOR-KĘPNO Sp. z o.o. Uczniowie dziękując za możliwość zorganizowania wycieczki podarowali na ręce pracowników Spółki własnoręcznie sporządzone prace dotyczące tematyki ekologicznej.
Spółka „Inwestor-Kępno” Sp. z o.o. bardzo dziękuje za wizytę uczniów oraz podarowane prace.

Uczniowie z SP Hanulin 1

 

Praca  1 uczniów SP Hanulin

 

Praca 2 uczniów SP Hanulin

 

Prac 3 uczniów SP Hanulin