Ankieta

Zwiększenie świadomości ekologicznej

ZZO Olszowa Sp. z o.o. będąc Beneficjentem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie zawartej w dniu 29.07.2022 r. w Poznaniu umowy dotacji, realizuje przedsięwzięcie pt.: „Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica poprzez zakup paneli dotykowych i pojemników do segregacji odpadów”.

Całkowity koszt netto przedsięwzięcia wyniósł 69 649,00 PLN. Na realizację kampanii edukacyjnej Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego na kwotę 45 045,00 PLN, co stanowi 64,68% całkowitych kosztów kwalifikowanych.
Kampania adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców z gminy: Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica, którzy korzystają ze ścieżki edukacyjnej znajdującej się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa.
Efektem ekologicznym zakupu pomocy dydaktycznych w postaci elementów doposażenia ścieżki będzie zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w/w gmin. Dzięki panelom dotykowym, na których zostaną zainstalowane 2 gry edukacyjne oraz wirtualny spacer po ZZO, mieszkańcy będą mogli utrwalić obowiązujące zasady segregacji odpadów z podziałem na 5 frakcji, a także poznać funkcjonowanie Zakładu, w tym sposób postępowania z odpadami. Dzięki pojemnikom do segregacji: puszek czy elektroodpadów i pozostałych odpadów komunalnych mieszkańcy odwiedzający ZZO będą mogli nie tylko utrwalić zasady segregacji, ale także, będą mieli możliwość zbyć odpady w sposób legalny i bezpieczny dla środowiska.
Efektem rzeczowym będzie zakup paneli dotykowych i pojemników do segregacji jednocześnie uczących właściwej segregacji; pozwalających na prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach mieszkańców gmin.

Celem zadania jest wzbogacenie oferty dydaktycznej Spółki stawiającej na właściwą segregację, czyli fundament recyklingu, która nie tylko sprzyja temu procesowi, ale również poprawia jakość środowiska.
Realizacja zadania ma pozytywny wpływ na środowisko, gdyż dotyczy zakresu:
•efektywności energetycznej, ochrony powietrza i zmian klimatu – każda ponownie wykorzystana szklana butelka to oszczędność energii potrzebnej do oświetlenia pokoju żarówką przez 4 godziny,
•gospodarki o obiegu zamkniętym, gospodarki odpadami lub ochrony powierzchni ziemi–segregacja odpadów to etap w budowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym, a dzięki recyklingowi szkła możemy ograniczyć zużycie piasku, dolomitu i sody,
•ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych – odpady trafiające do pojemników nie stwarzają niebezpieczeństwa dla zwierząt i roślin, dzięki recyklingowi zmniejszamy ilość odpadów składowanych w miejscach zagrażających ekosystemom,
•ochrony wód – recykling aluminium pozwala ograniczyć zanieczyszczenie wody o 97% w porównaniu z cyklem jego produkcji z rudy,
•innego zakresu tj. Społecznej odpowiedzialności biznesu ZZO. Spółka w swoich działaniach dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne (rozwój kontaktów interpersonalnych), aspekty środowiskowe (odpowiednia segregacja odpadów to prawidłowe zagospodarowanie), czy relacje z różnymi grupami interesariuszy (zakupione pomoce dostępne dla każdej grupy społecznej).

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/