Ankieta

Wirtualny spacer

Informacje Ogólne

Wirtualny spacer po Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w m. Olszowa to aplikacja, która powstała dzięki wsparciu finansowemu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  https://www.wfosgw.poznan.pl/ w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin południowej Wielkopolski poprzez interaktywny spacer po ZZO Olszowa i zakup pomocy dydaktycznych”. Dotacja sięgnęła 70% wartości netto, co stanowiło 5 558,00 PLN środków zewnętrznych na wykonanie spaceru. Wartość brutto kompleksowej usługi wykonanej przez Rekomendowanego Fotografa Google Wrocław Pana Macieja Dąbrowskiego prowadzącego działalność pod firmą Maciej Dąbrowski Fotografia i Reklama  https://sferastudio.pl/ wyniosła 9 766,20 PLN.

To interaktywna aplikacja – stanowiąca element doposażenia ścieżki edukacji ekologicznej istniejącej w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa od 2014 roku – zapewniająca możliwość jej odtworzenia na sprzęcie elektronicznym takim jak smartfony, tablety czy komputery.

Aplikacja – wirtualny spacer została przygotowana o tematyce dotyczącej gospodarki odpadami w tym m.in. o segregacji odpadów oraz funkcjonowaniu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa, w tym o istniejących obiektach, ich funkcjach i procesach, które w nich się odbywają.

Grupą odbiorców wirtualnego spacer są osoby, które skorzystają z udostępnionej aplikacji tj. dzieci, młodzież i dorośli.

Panoramiczne zdjęcia sferyczne zostały zrealizowane jesienią 2021 roku, dokładnie 2 i 25 października. W trakcie tych dwóch dni zdjęciowych wykonano także krótkie filmy zamieszczone w wybranych panoramach.

W szacie graficznej wirtualnego spaceru znalazło się logo: ZZO Olszowa oraz WFOŚiGW w Poznaniu, a także informacje o uzyskanym wsparciu, na stronie startowej:

oraz na każdej panoramie w miejscu statywu:

Na wirtualny spacer składają pełnoekranowe panoramy sferyczne (360 x 180 stopni) wykonane na terenie ZZO Olszowa umożliwiające rozglądanie się we wszystkich kierunkach.

Nawigacja jest możliwa zarówno poprzez hotspoty:

jak i miniatury panoram:

oraz strzałki na pasku nawigacyjnym znajdującym się w dolnym prawnym rogu ekranu:

Usługa została wykonana z technologii HTML5 wraz z wykorzystaniem do umieszczenia na wizytówce Google Maps i połączenia w Street View:

LINK

Wirtualny spacer zawiera zestaw panoram połączonych hotspotami, stanowiącymi odsyłacze do innych panoram, umożliwiającymi poruszanie się między panoramami z możliwością płynnego przechodzenia pomiędzy nimi.

Zaprogramowane menu w interfejsie spaceru zapewnia:
− startowanie wirtualnego spaceru z panoramy wykonanej z drona pokazującej całość Zakładu, a po chwili …

… pojawią się interaktywne punkty umożliwiające przejście miedzy panoramami:

− informację o lokalizacji znajdującą się w lewym górnym w rozwijanym menu np. PSZOK czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

− czytelny index panoram zawierający miniatury prezentowanych scen.

Po uruchomieniu spaceru zapewniono możliwość przedstawienia krótkiej informacji o Zakładzie zaprezentowanej przez lektora, którą można dowolnie uruchamiać i wyciszać korzystając z opcji, która kryje się w dolnym prawym rogu ekranu w pasku nawigacyjnym pod symbolem głośnika:

Poniżej zamieszczamy pełny test odczytywany, zachęcając do lektury:

„Zakład Zagospodarowania Odpadów został dodany do użytku w 2014 roku. Powstał dzięki wsparciu z funduszy europejskich. Rozlokowany jest na ponad 17 hektarowym obszarze w miejscowości Olszowa.
Celem działalności Spółki jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, poprzez świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązku służby publicznej dotyczących usuwania odpadów, utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Zakres obowiązku świadczenia usługi publicznej określa przedmiot działalności Spółki, wyszczególniony głównie jako odzysk surowców z materiałów segregowanych.
Zakład przyjmuje i zagospodarowuje wszystkie odpady pochodzące z gospodarstw domowych z terenu 13 gmin będących jej udziałowcami tj. z gminy: Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica (z woj. wielkopolskiego) oraz Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica, Miasto Oleśnica, Syców (z woj. dolnośląskiego).
Odpady dostarczone do ZZO Olszowa poddawane są mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu polegającemu m.in. na odzysku surowców wtórnych, kompostowaniu bioodpadów i składowaniu odpadów na kwaterze, których nie można ponownie wykorzystać.
Hala sortowni jest wyposażona w jedną uniwersalną linię sortowniczą pozwalającą na sortowanie na tych samych urządzeniach zarówno odpadów komunalnych zmieszanych jak i odpadów z selektywnej zbiórki.
W sortowni Zakładu odpady przy pomocy nowoczesnych urządzeń i technologii są rozdzielane pod względem koloru i materiału, dalej prasowane i przekazywane do magazynu surowców. Po uzbieraniu partii transportowej surowców nadających się do odzysku (np. papier, szkoło, tworzywa sztuczne, metale) są one transportowane do recyklera.
Spółka posiada także punkt przeładunkowy w miejscowości Smolna, gdzie ilość odpadów pochodzących z odległych terenów do Zakładu jest zmniejszana przy użyciu pras stacjonarnych, a następnie są one transportowane do ZZO w Olszowie w zamkniętych kontenerach.
ZZO Olszowa prowadzi dwa punkty selektywnej zbiórki opadów komunalnych tzw. PSZOK-i. W tych punktach mieszkańcy, w ramach opłaty za zagospodarowanie opadów wnoszonej na rzecz gminy, mogą bezpłatnie dostarczyć własnym transportem posegregowane odpady komunalne, a także opady problemowe tj. elektroodpady, odpady niebezpieczne, odpady budowlane, poremontowe i rozbiórkowe oraz odpady wielkogabarytowe.
Z końcem 2017 roku Spółka z własnych środków zrealizowała w istniejącej hali sortowni przedsięwzięcie polegające na doposażeniu uzupełniającym linii technologicznej sortowania odpadów komunalnych umożliwiającym w istniejącym ciągu technologicznym wydzielanie w dodatkowej kabinie sortowniczej frakcji surowców ze strumienia balastu.
Na przełomie 2020/2021 roku w przeciągu 14 miesięcy Zakład Zagospodarowania Odpadów nadzorował proces rekultywacji kwatery nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Olszowa.
Od 2021 roku rozpoczęto deponowanie odpadów na drugiej kwaterze składowiska, którego budowa wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami towarzyszącymi trwała 8 miesięcy na przełomie 2018 i 2019 roku.
Spółka nieprzerwanie prowadzi działalność edukacyjną polegającą na podnoszeniu świadomości ekologicznej zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców. Na realizację kampanii edukacyjnych spółka pozyskała już kilka dotacji ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Oprócz bieżącej działalności polegającej na eksploatowaniu Zakładu, PSZOK-ów, punktu przeładunkowego oraz zarządzaniu zrekultywowanymi składowiskami Spółka stale podejmuje działania mające na celu rozwój istniejącego przedsiębiorstwa.
Obecnie realizowana jest inwestycja polegająca na modernizacji i rozbudowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Olszowie finansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie infrastruktury pozwalającej na gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, przyczyniającej się do wypełnienia krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami.
Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację instalacji sortowania odpadów w części mechanicznej instalacji MBP w zakresie pozwalającym na zwiększenie efektywności sortowania odpadów zbieranych selektywnie oraz dostosowanie strefy rozładunku odpadów do zwiększającego się strumienia odpadów zbieranych selektywnie.”

Elementy interfejsu

W pasku nawigacyjnym znajdującym się w prawym dolnym rogu ekranu internauta może także:
• pokazać lub ukryć hotspoty:

• zmienić sposób nawigacji wybierając opcję przeciągania lub przesuwania:

• rozpocząć automatyczną wycieczkę albo ją zatrzymać:

• uruchomić lub zatrzymać autorotację:

• włączyć pełny ekran albo wyłączyć tryb pełnego ekranu:

• pokazać bądź ukryć sterowanie znajdujące się na pasku nawigacyjnym:

Obiekty

W wirtualnym spacerze umieszczono informacje tekstowe opisujące panoramy zawierające takie elementy jak: nazwy poszczególnych obiektów, pomieszczeń, urządzeń, stanowisk i ich opisy, które znajdziesz klikając i interaktywną grafikę:

To ponad 60 opisów m.in. te:

Budynek socjalno-administracyjny składający się z części socjalnej dla pracowników fizycznych oraz części administracyjnej dla klientów i pracowników biurowych pełniącej także funkcję edukacyjną. (panorama: Dron 1, Wjazd 06)
Sala konferencyjna w części administracyjnej budynku socjalno-administracyjnego. (panorama: Sala konferencyjna 02)
Sekretariat zakładu – zapewniający sprawną i niezawodną obsługę administracyjną ZZO Olszowa Sp. z o.o. (panorama: Budynek administracyjny 01)
Makieta ZZO Olszowa, 2014 rok (panorama: Budynek administracyjny 02)
Sala konferencyjna pełniąca funkcję edukacyjną w części administracyjnej budynku socjalno-administracyjnego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla osób odwiedzających Zakład wyposażona w pomoce edukacyjne tj. witającą maskotkę zakładową Ol-Sowę; gry dotyczące segregacji odpadów; maty podłogowe edukacyjne z hasłami, zadaniami i pytaniami; tablicę z okresami rozkładu odpadów; pojemniki służące do obserwacji procesu biodegradacji; panele dotykowe z grami: Memory z Ol-Sową. Segreguj odpady z głową! oraz Ol-Sowa pojemniki Ci wskazuje, Ty odpady segregujesz; pojemnik na baterie do sprawdzania stanu zużycia przed wyrzuceniem; zgniatarki do butelek i puszek do zmniejszania ich objętości oraz tematyczne puzzle piankowe, a także materiały informacyjno-edukacyjne do dystrybucji. (panorama: Sala edukacyjna 02)
Parking przed budynkiem socjalno-administracyjnym dla pojazdów osobowych przeznaczony dla klientów i pracowników Zakładu. (panorama: Wjazd 03)
Stacja meteorologiczna służąca do monitoringu warunków atmosferycznych na terenie Zakładu, jest wyposażona w urządzenia pomiarowe tj. deszczomierz, czujnik temperatury i wilgotności względnej oraz czujniki pomiaru kierunku i siły wiatru. Dane ze stacji można sprawdzić pod adresem http://zzo-olszowa.pl/stacja/ (panorama: Ścieżka edukacyjna 02)
Ścieżka edukacyjna – przeznaczona dla osób odwiedzających ZZO Olszowa. Wyposażona jest m.in. w tematyczne gabloty i tablice informacyjne, zadaszone wiaty edukacyjne ze stołami i ławkami, stanowisko pokazowe do praktycznej nauki segregacji odpadów z pięcioma pojemnikami na odpady, mini-kwaterę składowiska odpadów oraz część rekreacyjną dla najmłodszych stanowiącą plac zabaw. (panorama: Ścieżka edukacyjna 02)
Kontenerowa stacja transformatorowa rozdzielcza 15 kV zasilana linią kablową (panorama: Przed zakładem 01)
Waga samochodowa o długości 18 m i nośności 60 Mg z dokładnością ważenia do +/- 20 kg, na której obydwa się pierwszy etap procesu po przyjeździe pojazdu dostarczającego odpady na teren zakładu czyli jego ważenie. (panorama: Waga 02)
Budynek wagowy, w którym dzięki specjalistom ds. ewidencji i klasyfikacji odpadów rejestrowane są w systemie komputerowym dane z ważenia. Pracownicy w dalszej kolejności kierują zważony i zarejestrowany pojazd na miejsce rozładunku odpadów. W tym miejscu odbywa się także obsługa mieszkańców przyjeżdzających do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK). (panorama: Waga 02)
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – miejsce gdzie mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczyć selektywnie zebrane odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym tj. surowce wtórne, odpady wielkogabarytowe, zielone czy też zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. (panorama: PSZOK 01)
Magazyn na odpady niebezpieczne w PSZOK – są w nim magazynowane takie odpady jak zużyte baterie, akumulatory, świetlówki, chemikalia czy lekarstwa. Kontener pozsiada specjalne zabezpieczenie przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych. (panorama: PSZOK 02)
Automatyczna myjka kół i podwozi samochodowych dla utrzymania czystości taboru ciężarowego transportującego odpady. (panorama: Waga 03)
Zbiornik wody przeciw pożarowej o pojemności 120m3 wyposażony w układ monitorujący poziomy wody oraz grzałki zanurzeniowe mające za zadanie podgrzewanie wody przy niskim temperaturach. (panorama: Tył zakładu 01)
Pochodnia i dmuchawa biogazu, której celem jest spalenie ewentualnego biogazu powstałego w zrekultywowanym składowisku. W skład tego systemu wchodzi układ rurociągów przesyłowych biogazu z zespołem ssąco-tłoczącym oraz analizatory składu biogazu umieszczone w kontenerze a na jego dachu zainstalowana jest pochodnia gazowa oraz podest obsługowy. (panorama: Reaktory 02)
Stacja zbiorcza biogazu – do niej doprowadzone zostały rury zbiorcze ze wszystkich studni, które na kwaterach podłączone są przewodami ssącymi. (panorama: Reaktory 02)
Plac przeróbki gruzu budowlanego stanowi segment przetwarzania (odzysku) odpadów budowlanych z wydzielonym miejscem na lokalizację kruszarki do betonu. (panorama; Droga do kwatery nr 2_01)
Zbiornik ścieków deszczowych z przepompownią to zbiornik otwarty o pojemności czynnej 120m3, do którego kierowane są kanalizacją grawitacyjną wody opadowe i roztopowe spływające z dachów, placów i dróg. Są wykorzystywane w procesie kompostowania i stabilizacji, a powstający nadmiar jest przepompowywany do zbiornika retencyjno-ewaporacyjnego. (panorama: Droga do kwatery nr 2_04)
Zbiornik retencyjno-ewaporacyjny gromadzi nadmiar wód opadowych i roztopowych ze zbiornika ścieków deszczowych. Jest to ziemny zbiornik infiltracyjno -ewaporacyjny o pojemności całkowitej 800 m3. Przed wprowadzeniem ww. ścieków do ziemi są one oczyszczane w osadniku i separatorze substancji ropopochodnych. (panorama: Waga 02)
Wiata stacji załadunku kontenerów to stacja zapewniająca możliwość ciągłego automatycznego zapełniania dwóch kontenerów hakowych o pojemności 32m3 i ich wymiany bez konieczności zatrzymywania linii sortowniczej. (panorama: Tył zakładu 03)
Kwatera odpadów nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – obiekt budowlany o charakterze nadpoziomowym przeznaczony do zorganizowanego składowania odpadów o powierzchni ok. 1,86 ha po zewnętrznej krawędzi obwałowania z szacowaną pojemnością docelową wynoszącą ok. 65 500 m3. Budowę kwatery nr 1 składowiska w Olszowie zakończono w 2014 roku. W latach 2015-2018 zdeponowano na niej łącznie ponad 75 tys. Mg odpadów. W sierpniu 2021 r. zakończono jej rekultywację. (panorama: Kwatera nr 1_ 01)
Czasza kwatery nr 1 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Olszowa znajdująca się ponad 200 m n.p.m. Licząc od podnóża kwatery jej czasza jest zlokalizowana ponad 15 metrów wyżej. (panorama: Kwatera nr 1_ 02)
Powierzchnie magazynowe na surowce wtórne i odpady – trafiają tu odpady pochodzące z przetwarzania głównych strumieni odpadów trafiających do zakładu, takich jak tworzywa sztuczne, papier a także odpady oczekujące na przetworzenie lub na przekazanie do dalszego zagospodarowania takie jak: szkło, opony, metale, gruz i odpady wielkogabarytowe. (panorama: Dron 2)
Boksy na wysegregowane odpady w hali sortowni, do których kierowane są surowce wydzielone ze strumienia odpadów poprzez kabinę doczyszczania, skąd dalej przekazywane są do prasy. (panorama: Przed zakładem 01)
Boksy na surowce wtórne to miejsce do magazynowania, gdzie trafiają wysortowane surowce na linii sortowniczej transportowane za pomocą wózka widłowego z prasy w postaci bel. Po zebraniu partii transportowej są przekazywane w dalszej kolejności recyklerom, którzy przetwarzają te odpady w ramach odzysku czy recyklingu poza Zakładem. (panorama: Przed zakładem 07)
Pomieszczenie gospodarcze – magazyn do krótkotrwałego magazynowania odpadów eksploatacyjnych służących bieżącym konserwacjom maszyn, urządzeń i pojazdów. (panorama: Reaktory 02)
Kwatera odpadów nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – obiekt budowlany o charakterze nadpoziomowym przeznaczony do zorganizowanego składowania odpadów wyłącznie po przetworzeniu, czyli takich z których usunięto frakcję organiczną, surowce wtórne czy odpady wysokokaloryczne. Kwatera została wybudowana w 2020 r. o powierzchni ok. 3,5 ha z szacowaną pojemnością docelową wynoszącą w pierwszym etapie ok. 305 700 m3. Pojemność geometryczna całkowita kwatery wynosi 370 000 Mg. Odpady są na niej deponowane od 2021 r., a jej żywotność określa się na 11 lat. (panorama: Kwatera nr 2)
Wiata na kompaktor – zadaszony obiekt przeznaczony do garażowania kompaktora czyli pojazdu wolnobieżnego służącego do zagęszczania odpadów na kwaterze. (panorama: Droga do kwatery nr 2_05)
Zbiornik na odcieki technologiczne nr 1 – szczelny zbiornik o poj. 288 m3, w którym ujmowane są wszystkie ścieki przemysłowe z procesów technologicznych, są one recyrkulowane na czynną kwaterę i wykorzystywane w procesie technologicznym do nawadniana odpadów, a ich nadmiar przekazywany jest do gminnej oczyszczalni ścieków. (panorama: Kwatera nr 1_02)
Zbiornik na odcieki technologiczne nr 2 – szczelny zbiornik o poj. 345 m3 w którym ujmowane są wszystkie ścieki przemysłowe z procesów technologicznych, są one recyrkulowane na czynną kwaterę i wykorzystywane w procesie technologicznym do nawadniana odpadów, a ich nadmiar przekazywany jest do gminnej oczyszczalni ścieków. (panorama: Kwatera nr 2 Dron)
Hala sortowni – przyjęcie odpadów, miejsce gdzie na płycie rozładowczej tzw. nadawie osobno są wyładowywane odpady komunalne zmieszane jak i z selektywnej zbiórki. Jest ona szczelnie oddzielona od drugiej strefy sortowania odpadów. (panorama: Przed zakładem 04)
Rozrywarka worków wyposażona w wolnoobrotowy bęben rozrywający przeznaczony do otwierania worków oraz zasobnik napełniany za pomocą ładowarki i podający odpady do przenośnika kanałowego. (panorama: Hala sortowni 02 + film 15 s)
Kabina sortownicza wstępna – miejsce gdzie zaczyna się sortowanie odpadów, to tu trafiają odpady z rozerwanych worków i usuwane są wszystkie odpady mogące zakłócić proces segregacji odpadów, w szczególności odpady niebezpieczne, szkło, odpady wielkogabarytowe czy odpady eklektyczne i elektroniczne. (panorama: Hala sortowni 04)
Nadawa przyjęć odpadów komunalnych (panorama: Hala sortowni 01)
Hala sortowni – segregacja odpadów, to strefa sortowania, gdzie dobrana technologia i wyposażenie technologiczne zapewniają efektywność wydzielenia odpadów o charakterze surowców wtórnych w postaci: makulatury (papier i karton), tworzyw sztucznych (folia, PE/PP, HDPE, PS, PET zielony, niebieski i transparentny, tetra) oraz metali (Fe, nFe). (panorama: Dron 1)
Sterownia – pomieszczenie na piętrze hali sortownii, z którego sterowana jest całość procesu sortowania odpadów z centralnego systemu komputerowego oraz jest prowadzony nadzór w oparciu o system SCADA. (panorama: Hala sortowni 39 + film 7 s)
Pomieszczenie kompresorowni z instalacją przygotowania powietrza procesowego dla celów zasilania separatorów optopneumatycznych. (panorama: Hala sortowni 27)
Kabina sortownicza doczyszczania surowców wtórnych – tutaj wydzielane są manualnie i doczyszczane surowce. (panorama: Hala sortowni 40, 44 + film 7 s)
Kabina sortownicza metali – tutaj doczyszczane są metale żelazne i nieżelazne. (panorama: Hala sortowni 09)
Kabina sortownicza balastu trafia tu pozostałość strumienia po wydzieleniu jako balast, gdzie ręcznie wydzielane są surowce pominięte przez separatory. Pozostały balast dalej kierowany jest na zewnątrz hali do stacji załadunku kontenerów. (panorama: Hala sortowni 28)
Kabina sortownicza frakcji nadsitowej – tutaj wysortowywane są większe kartony i folie z frakcji powyżej 340 mm. (panorama: Hala sortowni 21)
Sito bębnowe obrotowe, którego zadaniem jest rozdzielenie strumienia odpadów na trzy frakcje, 0-80, 80-340 oraz powyżej 340 mm. (panorama: Hala sortowni 07 + film 15 s)
Prasa belująca z automatycznym systemem podawania surowców i wiązania bel, które odbierane są wózkiem widłowym, ważone etykietowane oraz wprowadzane do systemu i kierowane do magazynu surowców wtórnych. (panorama: Hala sortowni 38 + film 14 s)
Separator balistyczny wykorzystujący właściwości materiałów (ciężar i kształt) do wydzielenia frakcji lekkich-miękkich-płaskich tj. np. folie, które są przekazywane do kabiny doczyszczania oraz frakcji trójwymiarowych ciężkich-twardych-toczących się np. butelki z tworzyw, opakowania wielomateriałowe. (panorama: Hala sortowni 13 + film 15 s)
Przenośnik taśmowy (panorama: Hala sortowni 16, 20)
Przenośnik sortowniczy (panorama: Hala sortowni 41)
Przenośnik kanałowy (panorama: Hala sortowni 03, 33)
Przenośnik przyspieszający do separatora optycznego (panorama: Hala sortowni 14, 26)
Przenośnik bunkrowy (panorama: Hala sortowni 33)
Separator optopneumatyczny do segregacji tworzyw sztucznych (NIR-I) (panorama: Hala sortowni 12)
Separator optopneumatyczny do segregacji papieru (NIR-II) (panorama: Hala sortowni 23)
Separator optopneumatyczny do segregacji frakcji RDF (NIR-III) (panorama: Hala sortowni 26)
Separator optopneumatyczny do segregacji frakcji PET (NIR-IV) (panorama: Hala sortowni 14, 15 film 15 s)
Separator optopneumatyczny do segregacji frakcji PE/PP oraz tetrapaków (NIR-V) (panorama: Hala sortowni 17)
Separator segregacji metali żelaznych (Fe) (panorama: Hala sortowni 08 + 08,09 film 15 s)
Separator segregacji metali nieżelaznych (nFe) (panorama: Hala sortowni 33+ film 17 s)
Reaktory stabilizacji tlenowej – odbywa się w nich proces intensywnej stabilizacji tlenowej odpadów organicznych tj. frakcji 0-80 mm wysortowanej w segmencie mechanicznego przetwarzania ze zmieszanych odpadów komunalnych, który trwa min. 2 tyg. w zamkniętych reaktorach systemu statycznego BIODEGMA z aktywnym napowietrzaniem i zabezpieczeniem przed przedostawaniem się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery. (panorama: Reaktory 07)
Plac na kompost z sitem – instalacja do kompostowania wyposażona jest w mobilny przesiewacz bębnowy, na którym wydzielane są dwie frakcie nadsitowa 20-80 mm do zagospodarowania np. na składowisku i podsitowa 0-20 mm, którą można wykorzystać do rekultywacji. (panorama: Reaktory 10)
Plac magazynowania kompostu – miejsce tymczasowego gromadzenia kompostu. (panorama: Dron 2)
Plac dojrzewania kompostu – tu po fazie intensywnej stabilizacji tlenowej moduł jest wyładowany i następuje uformowanie pryzm i rozpoczyna się II faza procesu – dojrzewanie. W trakcie dojrzewania, aby przyspieszyć proces, pryzmy są przerzucane w celu napowietrzenia materiału. Po osiągnięciu wymaganego poziomu stabilizacji produkt poddawany jest dalszemu przetwarzaniu lub zagospodarowaniu. Kompostowanie odpadów zielonych oraz innych bioodpadów odbywa się na wydzielonej część placu dojrzewania kompostu w pryzmach.
W przyszłości będzie tu produkowany kompost o nazwie NawóZZOl, który będzie przekazywany rolnikom pod rośliny uprawne. (panorama: Plac dojrzewania kompostu Dron)

Wyżej opisane edukacyjne merytoryczne treści oraz zdjęcia pozwalają na realizację celów przedsięwzięcia tj.: poznawanie funkcjonowania ZZO Olszowa, w tym sposobu postępowania z odpadami bez wychodzenia z domu.

Filmy

Wykonanie wirtualnego spaceru objęło także umieszczenie w wybranych panoramach 9 filmów, które znajdziesz pod ikoną:

po której kliknięciu zostanie uruchomiony film znajdujący się na kanale YouTube.

Lista filmów i informacje, na której panoramie wirtualnego spaceru się on znajduje:
1. Rozrywarka worków – panorama: Hala sortowni 02;
2. Sito bębnowe obrotowe – panorama: Hala sortowni 07;
3. Separator segregacji metali żelaznych (Fe) – panorama: Hala sortowni 09;
4. Separator balistyczny – panorama: Hala sortowni 13;
5. Separator optopneumatyczny do segregacji frakcji PET (NIR-IV) – panorama: Hala sortowni 15;
6. Separator segregacji metali nieżelaznych (nFe) – panorama: Hala sortowni 33;
7. Prasa belująca – panorama: Hala sortowni 38;
8. Sterownia – panorama: Hala sortowni 39;
9. Segregacja manualna w kabinie sortowniczej doczyszczania surowców wtórnych – panorama: Hala sortowni 44.

Przygotowano także pomoc dla internautów opisującą sposób korzystania z poszczególnych opcji, która kryje się w dolnym prawym rogu ekranu w pasku nawigacyjnym pod symbolem znaku zapytania:

Po jego kliknięciu pojawi się graficzna instrukcja:

W ramach usługi przygotowania spaceru po ZZO Olszowa zapewniono możliwość odczytywania liczby odwiedzin spaceru wirtualnego za pomocą Google Analytics.

Panoramami z ziemi zostały objęte wnętrza obiektów oraz obiekty z zewnątrz, o których mowa poniżej:

• Panoramy wewnątrz obiektów (55 panoram):
a) Budynek Administracyjny od 01 do 05 (5 szt.)
b) Sala konferencyjna od 01 do 04 (4 szt.)
c) Sala edukacyjna od 01 do 02 (2 szt.)
d) Hala sortowni od 01 do 44 (44 szt.)

• Panoramy z zewnątrz obiektów (58 panoram):
a) Wjazd od 01 do 06 (6 szt.)
b) Ścieżka edukacyjna od 01 do 05 (5 szt.)
c) Waga od 01 do 03 (3 szt.)
d) PSZOK od 01 do 02 (2 szt.)
e) PSZOK Dron (1 szt.) – z lotu ptaka
f) Magazyn odpadów niebezpiecznych od 01 do 02 (2 szt.)
g) Przed zakładem od 01 do 08 (8 szt.)
h) Tył zakładu od 01 do 07 (7 szt.)
i) Plac dojrzewania kompostu od 01 do 04 (4 szt.)
j) Plac dojrzewania kompostu Dron (1 szt.) – z lotu ptaka
k) Reaktory od 01 do 10 (10 szt.)
l) Kwatera nr 1 od 01 do 02 (2 szt.)
m) Droga do kwatery nr 2 od 01 do 05 (5 szt.)
n) Kwatera nr 2 (1 szt.)
o) Kwatera nr 2 Dron (1 szt.) – z lotu ptaka

Panoramą z lotu ptaka został objęty cały teren Zakładu z zewnątrz – 2 zdjęcia: Dron 1 (1 szt.) i Dron 2 (1 szt.).

Istnieje także opcja przełączenia się w każdym momencie na zdjęcia z lotu ptaka wykonane dronem poprzez kliknięcie znaku jak poniżej znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu:

Łącznie wykonano 115 panoram.

Jeżeli jeszcze nie byłeś w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Olszowie, to możesz już teraz – bez wychodzenia domu – odwiedzić nasz Zakład.

Zapraszamy do obejrzenia wirtualnego spaceru:
Wirutalny Spacer