Ankieta

Zgłaszanie nadużyć finansowych

ZZO Olszowa Sp. z o.o. będąc Beneficjentem środków w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w związku z realizacją umowy o dofinansowanie z dnia 25.05.2020 r. Projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa” o numerze POIS.02.02.00-00-0038/18, informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Mechanizm został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko, tj. Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, jako narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

       a.wysłanie wiadomości na specjalny adres e-mail (pois@mfipr.gov.pl.)

lub

       b.skorzystanie z elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej ( pois.gov.pl\nieprawidlowosci ).