Ankieta

Modernizacja i rozbudowa ZZO – POIiŚ

ZZO Olszowa Sp. z o.o. jako Beneficjent środków w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, na podstawie zawartej w dniu 25.05.2020 r. w Olszowie umowy o dofinansowanie, realizuje projekt o numerze POIS.02.02.00-00-0038/18 pn.: „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa”.

Podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie oddziaływania na środowisko gospodarki odpadami, zwiększenie efektywności systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zwłaszcza zbieranych selektywnie, poprawa jakości wód powierzchniowych, wypełnienie zobowiązań w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych oraz poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców.

Cele projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie infrastruktury pozwalającej na gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, przyczyniającej się do wypełnienia krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami.

Planowane efekty:

Realizacja Projektu obejmuje zadania, które wynikają ze zidentyfikowanych potrzeb uzupełnienia infrastruktury ZZO Olszowa i uwzględniają m.in.:

  1. rozbudowę i modernizację instalacji sortowania odpadów – części mechanicznej instalacji MBP w zakresie pozwalającym na zwiększenie efektywności sortowania odpadów zbieranych selektywnie oraz dostosowanie strefy rozładunku odpadów do zwiększającego się strumienia odpadów zbieranych selektywnie – frakcji lekkich z niebieskiego i żółtego worka/pojemnika,
  2. budowę instalacji kompostowania bioodpadów zbieranych selektywnie w systemie zamkniętym,
  3. rozbudowę i modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) z dostosowaniem do zwiększającego się strumienia odpadów przyjmowanych w PSZOK,
  4. dostosowanie infrastruktury ZZO do przetwarzania zwiększonych strumieni odpadów zbieranych selektywnie w zmodernizowanych i rozbudowanych instalacjach.

Przedsięwzięcie obejmuje także dostawę urządzeń i maszyn niezbędnych do pracy ZZO Olszowa.

Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura ZZO Olszowa pozwoli docelowo na zagospodarowanie (sortowanie) 10 000 Mg/rok dla odpadów zbieranych selektywnie oraz 12 000 Mg/rok bioodpadów.

W ramach zadania prowadzone będą również działania informacyjno-promocyjne i edukacyjno-informacyjne związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz selektywnym zbieraniem odpadów.

Realizacja zadań ujętych w Projekcie przyczyni się do spełnienia obowiązujących wymogów w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Niniejszy Projekt przyczyni się do ograniczenia powstawania odpadów, masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania oraz zwiększenia uzyskiwanych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.

Wartość Projektu: planowany całkowity koszt realizacji wynosi brutto 54 251 258,70 PLN, tj. netto 44 207 690,00 PLN.

Wkład Funduszy Europejskich: do kwoty 30 061 229,20 PLN.

Planowany termin realizacji Projektu: 2021 r. – 2023 r..

W dniu 22 grudnia 2021 roku ZZO Olszowa Sp. z o.o. pozyskała kolejną dotację w wysokości 2 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zmiana wartości Projektu jest wynikiem przeprowadzonej procedury wyłonienia wykonawców w przetargu nieograniczonym na realizację zadania głównego (roboty budowlane wraz z dostawami w formule „zaprojektuj i wybuduj”) oraz zwiększonymi kosztami dostaw.

Obecnie planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi brutto 61 349 602,18 PLN, z czego kwota 49 693 177,77 PLN stanowi kwotę netto.

Wkład Funduszy Europejskich: do kwoty 32 061 229,20 PLN.

W dniu 05 października 2022 roku Spółka pozyskała kolejną dotację w wysokości 1 mln zł na realizację inwestycji w ramach Projektu.

Obecnie planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi brutto 61 390 302,88 PLN, z czego kwota 50 011 790,96 PLN stanowi kwotę netto.

Wkład Funduszy Europejskich: do kwoty 33 061 229,20 PLN.

W trakcie realizacji umowy wykonawca robót kilkukrotnie występował do zamawiającego z wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia umownego wskazując, że na skutek konfliktu zbrojnego na Ukrainie, do którego doszło w okresie realizacji umowy, nastąpił nieprzewidywany i gwałtowny wzrost cen surowców, materiałów budowlanych i kompotentów wykorzystywanych w budownictwie niezbędnych do realizacji umowy, uniemożliwiający kontynuację wykonywania kontraktu bez poniesienia rażącej straty. Wykonawca zwracał uwagę, że agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę spowodowała również znaczny wzrost cen usług podwykonawczych i wiązała się z ograniczeniem dostępności siły oboczej oraz przerwaniem łańcuchów dostaw, co dodatkowo przełożyło się na zachwianie równowagi ekonomicznej stron umowy na niekorzyść wykonawcy.

Zamawiający dostrzegając skutki zaistniałej sytuacji przychylił się do wniosku wykonawcy. Strony podjęły negocjacje, w których wypracowano mechanizm waloryzacji wynagrodzenia.

Obecny planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi brutto 65 647 861,73 PLN, z czego kwota 53 473 220,92 PLN stanowi kwotę netto.

W dniu 23 października 2023 roku ZZO Olszowa Sp. z o.o. pozyskała kolejną dotację w wysokości 2 800 000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, tym samym łączna wartość wsparcia wyniosła 39 454 450,20 zł na realizację inwestycji w ramach Projektu.

Dalsza realizacja Projektu prowadzona będzie w latach 2022 r. – 2023 r.