Ankieta

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa

Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa” dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ZZO Olszowa Sp. z o.o. otrzymała kolejne dofinansowanie dla projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 – tym razem w formie pożyczki celem uzupełnienia wkładu własnego beneficjenta.
Zadanie jest realizowane na podstawie umowy nr 336/2021/Wn15/OZ-uk-yo/P zawartej w dniu 26 maja 2021 roku w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosku o dofinansowanie realizacji w/w przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego nr 2.3 „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Współfinansowanie projektów realizowanych w ramach działań 2.2 i 2.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

Przypomnijmy – podstawowym celem przedmiotowej inwestycji jest:
• ochrona środowiska naturalnego poprzez ograniczenie oddziaływania na środowisko gospodarki odpadami, zwiększenie efektywności systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zwłaszcza zbieranych selektywnie, 
• poprawa jakości wód powierzchniowych, 
• wypełnienie zobowiązań w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych,
• poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców.

Cele projektu:
Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie infrastruktury pozwalającej na gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, przyczyniającej się do wypełnienia krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami.
Planowane efekty:
Realizacja Projektu obejmuje zadania, które wynikają ze zidentyfikowanych potrzeb uzupełnienia infrastruktury ZZO Olszowa i uwzględniają m.in.:
1. rozbudowę i modernizację instalacji sortowania odpadów – części mechanicznej instalacji MBP w zakresie pozwalającym na zwiększenie efektywności sortowania odpadów zbieranych selektywnie oraz dostosowanie strefy rozładunku odpadów do zwiększającego się strumienia odpadów zbieranych selektywnie – frakcji lekkich z niebieskiego i żółtego worka/pojemnika,
2. budowę instalacji kompostowania bioodpadów zbieranych selektywnie w systemie zamkniętym,
3. rozbudowę i modernizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) z dostosowaniem do zwiększającego się strumienia odpadów przyjmowanych w PSZOK,
4. dostosowanie infrastruktury ZZO do przetwarzania zwiększonych strumieni odpadów zbieranych selektywnie w zmodernizowanych i rozbudowanych instalacjach.

Przedsięwzięcie obejmuje także dostawę urządzeń i maszyn niezbędnych do pracy ZZO Olszowa.
Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura ZZO Olszowa pozwoli docelowo na zagospodarowanie (sortowanie) 10 000 Mg/rok dla odpadów zbieranych selektywnie oraz 12 000 Mg/rok bioodpadów.
W ramach zadania prowadzone będą również działania informacyjno-promocyjne i edukacyjno-informacyjne związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz selektywnym zbieraniem odpadów.

Realizacja zadań ujętych w Projekcie przyczyni się do spełnienia obowiązujących wymogów w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Niniejszy Projekt przyczyni się do ograniczenia powstawania odpadów, masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania oraz zwiększenia uzyskiwanych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.

Planowany termin realizacji przedsięwzięcia: 2021 r. – 2023 r.
Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: brutto 54 251 258,70 PLN, tj. netto 44 207 690,00 PLN.
Wkład Funduszy Europejskich: do kwoty 30 061 229,20 PLN.
Pożyczka ze środków NFOŚiGW: do kwoty 14 146 461,00 PLN. 
Pożyczka została udzielona na okres: 01.06.2021 r. – 20.12.2035 r.

W dniu 23 października 2023 roku ZZO Olszowa Sp. z o.o. pozyskała kolejną dotację w wysokości 2 800 000,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji w ramach projektu pn.: „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, tym samym łączna wartość wsparcia wyniosła 39 454 450,20 zł na realizację inwestycji w ramach Projektu.