Ankieta

O nas

ZZO OLSZOWA Sp. z o.o.
EKOLOGIA I NOWOCZESNOŚĆ W GOSPODAROWANIU ODPADAMI

Elementem szczególnie istotnym dla praktycznego funkcjonowania lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi jest regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Podmiot odbierający od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania obowiązany jest do ich przekazywania do RIPOK.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa

Oddany do użytku w 2014 roku Zakład Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa, rozlokowany na ponad 7 hektarowej działce w miejscowości Olszowa, wybudowany w niewiarygodnie krótkim terminie, tj. około 9 miesięcy, uwzględniając w tym uzyskanie wszystkich wymaganych prawem budowlanym pozwoleń:

spełnia najwyższe wymagania jakościowe w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności osiąga rygorystyczne wskaźniki narzucone przez nowelizowane akty prawne,
w zakresie technicznym spełnia kryteria najlepszych dostępnych technik,
zapewnia racjonalne gospodarowanie odpadami przy udziale najnowszych technologii w tym obszarze respektując jednocześnie zasady rachunku ekonomicznego,
stanowi podstawę systemu, który odpowiada na kluczowe wyzwania i jest zgodny z przyjętymi kierunkami polityki województwa i państwa w zakresie gospodarki odpadami.
Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa przygotowany jest technicznie, technologicznie, organizacyjnie i prawnie do pełnienia funkcji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Wielofunkcyjna, w pełni zautomatyzowana i zintegrowana instalacja MBP, przygotowana do realizacji celów wyznaczonych w gospodarce odpadami na 2020 r. umożliwia segregację zarówno odpadów komunalnych zmieszanych, jaki również odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki.

Rodzaj oraz układ zamaszynowania i wyposażenia urządzeń w poszczególnych obiektach ukierunkowany jest na skuteczny odzysk poszczególnych frakcji, co pozwala osiągnąć ustawowe założenia dotyczące maksymalizacji poziomów odzysku odpadów surowcowych kierowanych do recyklingu, ograniczania masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz minimalizacji odpadów deponowanych na składowisku.

Zastosowana technologia pozwala na automatyczne i zdefiniowane wyodrębnienie ze zmieszanych odpadów komunalnych następujących frakcji:

– frakcji surowcowej: instalacja umożliwia wydzielenie 15 podstawowych frakcji materiałowych n poziomie ok. 80 – 85% ich zawartości w strumieniu odpadów podawanych na linię (w obszarze działania separatorów optycznych, separatorów metali i separatora balistycznego) oraz ich automatyczne sprasowanie i zbelowanie;

– zdefiniowanej frakcji wysokokalorycznej przeznaczonej do produkcji paliwa alternatywnego;

– frakcji drobnej (0-80) kierowanej do biostabilizacji w zamkniętych reaktorach systemu statycznego BIODEGMA.

Linia technologiczna sortowni została zaprojektowana z uwzględnieniem:

– możliwości zastosowania najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań technicznych,

– możliwości jej doposażenia lub/i rozbudowy w przyszłości przy użyciu jak najmniejszych nakładów finansowych i organizacyjnych.

Ze zautomatyzowaną instalacją do segregacji zintegrowana jest instalacja biologicznego przetwarzania odpadów. Odpady do biostabilizacji przekazywane są z hali sortowni najpierw do boksu buforującego, a następnie do modułów kompostujących w systemie BIODEGMA, gdzie następuje proces intensywnej stabilizacji tlenowej. Jest to tzw. I faza intensywna stabilizacji z automatyczną kontrolą przebiegu procesu. Po określonym czasie (min. 2 tygodni) kończy się proces intensywny, moduł zostaje wyładowany i następuje uformowanie pryzm na placu dojrzewania – rozpoczyna się II faza procesu – dojrzewanie. Po osiągnięciu wymaganego poziomu stabilizacji produkt poddawany jest dalszemu przetwarzaniu lub zagospodarowaniu.

System intensywnej stabilizacji tlenowej BIODEGMA jest systemem zamkniętym, z aktywnym napowietrzaniem i zabezpieczeniem przed przedostawaniem się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery.

W systemach wentylacji, chłodzenia i automatyce procesów segregacji wprowadzono energooszczędne rozwiązania i urządzenia.

Dzięki zastosowanej technologii Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa jest jednym z najnowocześniejszych w Europie.
Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa prowadzi działalność jako RIPOK od 05.11.2014 r. w zakresie:

składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
kompostowania selektywnie zebranych odpadów zielonych oraz innych bioodpadów.
ZZO Olszowa Sp. z o.o. zapewnia także możliwość zagospodarowania całego strumienia odpadów powstającego w gospodarstwach domowych, w tym: odpadów pochodzącyc z selektywnej zbiórki, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych.

Udziałowcami przedsiębiorstwa są wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego z powiatów kępińskiego, oleśnickiego i ostrzeszowskiego, w tym: gmina Baranów, gmina Bralin, gmina Doruchów, gmina Dziadowa Kłoda, gmina Kępno, gmina Łęka Opatowska, gmina Międzybórz, gmina Oleśnica, miasto Oleśnica, gmina Perzów, gmina Rychtal, gmina Syców oraz gmina Trzcinica.

Celem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, poprzez świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązku służby publicznej dotyczących usuwania odpadów, utrzymania wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.Zakres obowiązku świadczenia usługi publicznej określa przedmiot działalności Spółki, wyszczególniony jako: zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami.

Fundusz rekultywacyjny

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ZZO Olszowa Sp. z o.o., jako zarządzający składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Olszowie – kwatera nr 1, utworzyła fundusz rekultywacyjny, na którym gromadzi środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem.

Udział w cenie za przyjęcie 1 Mg odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 11,69 zł.

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ZZO Olszowa Sp. z o.o., jako zarządzający składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Olszowie – kwatera nr 2, utworzyła fundusz rekultywacyjny, na którym gromadzi środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem.

Udział w cenie za przyjęcie 1 Mg odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny wynosi 6,76 zł.