Ankieta

Kampania edukacyjna WFOŚiGW Poznań

ZZO Olszowa Sp. z o.o. będąc Beneficjentem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie zawartej w dniu 29.11.2017 r. w Poznaniu umowy dotacji, realizuje przedsięwzięcie pn.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców gminy Baranów, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica pn.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO  Olszowa w tym pomaga”.

Całkowity koszt netto przedsięwzięcia wyniósł 46 661,40 zł. Na  realizację kampanii edukacyjnej Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego w kwocie 20 000 zł, co stanowi 42,87% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Kampania adresowana jest do dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych mieszkańców gminy: Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów i Trzcinica, którzy wezmą udział w edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa.

Zakupione materiały informacyjno-edukacyjne oraz elementy doposażenia ścieżki edukacji ekologicznej w ramach kampanii edukacyjnej mają na celu wzbogacenie dotychczasowej oferty dydaktycznej. Kampania ma przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, poznania i docenienia walorów środowiska przyrodniczego, kształtowania właściwych postaw ekologicznych poprzez naukę w zakresie gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem korzyści wynikających z segregacji i unieszkodliwiania odpadów. Kampania będzie realizowana m.in. poprzez wręczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz korzystanie z doposażonej ścieżki edukacji ekologicznej, wykorzystaniu gier i tablicy edukacyjnej przez uczestników zorganizowanych grup odwiedzających Zakład.

Ścieżka edukacji ekologicznej usytułowana jest na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa, co jednocześnie umożliwia zwiedzającym poznanie funkcjonowania Zakładu jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu: www.wfosgw.poznan.pl

Przedsięwzięcie pn.: Kampania edukacyjna dla mieszkańców

gminy Baranów, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal i Trzcinica

pn.: „Segregacja – prosta sprawa, ZZO Olszowa w tym pomaga”

dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu