Ankieta

Kampania edukacyjna dofinansowana ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

ZZO Olszowa Sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcie pn.: „Wspomaganie edukacji ekologicznej mieszkańców gmin Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica poprzez zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia i aktualizację aplikacji” dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu”

Umowa dotacji zawartą została w dniu 22.09.2023 r.  pomiędzy ZZO Olszowa Sp. z o.o. a WFOŚiGW w Poznaniu. Zgodnie z obowiązującymi zapisami całkowity planowany koszt netto przedsięwzięcia wynosi 163 600,00 PLN. Na realizację Fundusz udzielił Spółce wsparcia finansowego na kwotę 125 154,00 PLN, co stanowi 76,5% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Cel zadania stawia na właściwą segregację, czyli fundament recyklingu, który nie tylko sprzyja temu procesowi, ale poprawia jakość środowiska, a jego realizacja będzie możliwa dzięki zakupieniu niezbędnego asortymentu w postaci: materiałów informacyjno-edukacyjnych, pomocy dydaktycznych oraz zaktualizowanej aplikacji wirtualnego spaceru.

Efektem ekologicznym przedsięwzięcia będzie wspomaganie edukacji ekologicznej wsród mieszkańców gmin Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica co przyczyni się do kształtowania właściwych postaw w zakresie gospodarki odpadami z uwzgłędniem wynikających z nich korzyści.