Ankieta

ZZO Olszowa – ekologia, technologia, modernizacja

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. od maja 2014 roku pełni funkcję regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W zakładzie trwają obecnie prace modernizacyjne, których celem m.in jest zwiększenie efektywności wydzielania surowców wtórnych selektywnie zebranych oraz zagospodarowanie bioodpadów, a co za tym idzie – poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców regionu.

 

Najprościej mówiąc, ZZO Olszowa stara się być wzorem dla innych instalacji komunalnych, jak efektywnie nimi gospodarować. Zakład dysponuje najnowocześniejszym sprzętem, maszynami i rozwiązaniami, dzięki którym segregowanie odpadów jest skuteczne i pozwala na ich maksymalny recykling. Nowoczesne urządzenia wyposażone w sensory rozpoznają właściwości fizyczne odpadów takie jak kolor czy kształt, dzięki czemu możliwa jest ich dokładna segregacja. Selekcja drewna, papieru, szkła i innych surowców pozwala na ich obróbkę i ponowną sprzedaż, a to z kolei ogranicza ilość odpadów trafiających na i tak przepełnione już wysypiska.

ZZO Olszowa to wielofunkcyjna i w pełni zautomatyzowana instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP) umożliwia segregację zmieszanych odpadów komunalnych oraz tych pochodzących ze zbiórki selektywnej. W tym procesie wyodrębnia się m.in. przeznaczone do recyklingu frakcje surowcowe oraz frakcje wysokokaloryczne, z których powstaje paliwo alternatywne (RDF). Z kolei instalacja do tlenowej stabilizacji odpadów w systemie BIODEGMA służy do przetwarzania frakcji biodegradowalnych, mechanicznie wydzielonych w sortowni, a kompostownia przetwarza selektywnie zebrane odpady biodegradowalne, z których w przyszłości powstanie pełnowartościowy kompost.

 

 

Obecnie ZZO Olszowa dzięki dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi projekt pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa”, którego celem bezpośrednim jest stworzenie infrastruktury pozwalającej na gospodarowanie odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, przyczyniającej do wypełnienia krajowych i unijnych wymagań w zakresie gospodarki odpadami.

Realizowane jest to poprzez rozbudowę i modernizację instalacji sortowni odpadów zebranych selektywnie, budowę instalacji kompostowania bioodpadów zbieranych selektywnie w systemie zamkniętym, rozbudowę oraz modernizację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Przedsięwzięcie obejmuje także doposażenie zakładu: dostawę nowych urządzeń i maszyn.

 

W wyniku jego realizacji gminy regionu obsługiwane przez ZZO Olszowa będą posiadały infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami.

Przyczyni się to jednocześnie m.in. do zwiększenia rentowności ZZO Olszowa, wzrostu poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego wykorzystania odpadów komunalnych, ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania, w szczególności odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ograniczania masy wytwarzanych odpadów oraz należytego postępowania z odpadami.

Zmodernizowana i rozbudowana infrastruktura ZZO Olszowa pozwoli na zagospodarowanie 50 000 Mg/rok odpadów w tym 12 000 Mg/rok bioodpadów zbieranych selektywnie.

 

Równolegle ZZO Olszowa prowadzi działania edukacyjne i kształtuje postawy ekologiczne. Edukując na tematy takie jak ochrona powietrza, bioróżnorodność czy odpowiedzialna gospodarka odpadami, zakład zwiększa ekologiczną świadomość mieszkańców regionu. Warto podkreślić, że działalność edukacyjna jest tu prowadzona na szeroką skalę – zarówno w siedzibie zakładu, jak i w terenie.

 Artykuł powstał w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa”, który został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020.