Ankieta

Edukacja ekologiczna w ZZO Olszowa !

Edukacja ekologiczna w ZZO Olszowa!

W ostatnim tygodniu kwietnia Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa odwiedziło łącznie :
????175 uczniów ????
Byli to uczniowie oraz opiekunowie ze Szkoły Podstawowej z Lasek, Szkoły Podstawowej z Sycowa, Szkoły Podstawowej z miejscowości Krążkowy oraz Zespołu Szkół z Opatowa.
Na początku każdej z wycieczek gości przywitała Ol-Sowa (maskotka Zakładu), która zaprezentowała uczestnikom wycieczki swoje skrzydła w barwach pojemników na odpady segregowane. Następnie przekazano zgromadzonym informacje o Spółce oraz zapoznano z wirtualnym spacerem po ZZO Olszowa (http://www.zzoolszowa.pl/images/prezentacja/). W dalszej kolejności odwiedzono najważniejsze obiekty Zakładu, a także ścieżką edukacyjną na kwaterę nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, gdzie do przekazania informacji wykorzystano tablice edukacyjne; edukacyjny stół z ławkami, do nauki poznawania systemu gospodarki odpadami; grę edukacyjną terenową służącą do nauki EKOZNAKÓW przez zabawę, a przy użyciu panoramicznej lunety widokowej usytuowanej na czaszy składowiska obserwowano obiekty i procesy zachodzące w Zakładzie. W sali konferencyjnej, przy wykorzystaniu zakupionych w ramach kampanii pomocy dydaktycznych, stanowiących element doposażenia ścieżki edukacji ekologicznej, dzieci miały realizowaną część praktyczną zajęć.
Wszystkim członkom zorganizowanej grupy wręczono pamiątkowe gadżety i materiały informacyjno-edukacyjne, a także Certyfikowany dowód ważenia dla każdej z grupy.

Zajęcia edukacji ekologicznej zrealizowano w ramach n/w przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu:

• „Upowszechnianie wiedzy i postaw ekologicznych mieszkańców gminy Baranów, Bralin, Doruchów, Kępno, Łęka Opatowska, Perzów, Rychtal, Trzcinica”,

• „Kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin południowej Wielkopolski poprzez interaktywny spacer po ZZO Olszowa i zakup pomocy dydaktycznych”.

WfosLog

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16