Ankieta

Zawarcie umowy na modernizacje i rozbudowę zakładu

Dnia 30 listopada 2021r. w siedzibie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
Prezes Zarządu Sławomir Kraus zawarł umowę z Przedstawicielami Firm :
MTM Budownictwo Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum oraz Fostech Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum.
Konsorcjum reprezentował Prezes Zarządu Pan Michał Zydroń

Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020”
w formule „zaprojektuj i wybuduj”, inwestycja finansowana jest ze środków NFOŚiGW w Warszawie w ramach Działania 2.2 „Gospodarka odpadami komunalnymi” Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Spółka za realizację projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 30 061 229,20 zł .

 

RozbudowaUmowaPodpisanie