Ankieta

Wyniki konkursu wiedzy ekologicznej – etap powiatowy

W y n i k i     k o n k u r s u   w i e d z y   e k o l o g i c z n e j
–   e t a p     p o w i a t o w y –
realizowanego w ramach projektu pn.:
„Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2007-2013.