^ Back to Top

g 09

Rada Nadzorcza Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olszowie (dalej także „Spółka”) zaprasza do składania kandydatur w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Członka Zarządu – ds. rozwoju

 

 1. Kandydatem może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada wykształcenie wyższe;

2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

5) korzysta z pełni praw publicznych oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

6) nie podlega określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,

7) jej stan zdrowia umożliwia pełnienie funkcji członka Zarządu.

 1. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

1) cv ze zdjęciem,

2) list motywacyjny,

3) aktualny (wydany nie później niż na 30 dni przed upływem terminu do składania zgłoszeń) oryginał zaświadczenia o niekaralności;

4) kopie następujących dokumentów:

 1. a) dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 2. b) świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek lub dokumentów poświadczających świadczenie usług na podstawie innej umowy,

5) oświadczenie o:

 1. a) stażu pracy oraz wymaganym doświadczeniu,
 2. b) korzystaniu z pełni praw publicznych,
 3. c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. d) niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych,
 5. e) toczących się postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe wobec kandydata lub oświadczenie o braku takich postępowań,
 6. f) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, stanowiące załącznik do ogłoszenia,

6) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.

 1. Zgłoszenia kandydatów należy złożyć osobiście przesłać na adres Spółki, tj. ZZO Olszowa Sp. z o. o., Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu” w terminie do dnia 13.03.2020 r. do godz.12:00.
 2. Złożone oferty zostaną otwarte w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w pkt 3.
 3. Rada Nadzorcza przeprowadzi z wybranymi kandydatami rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazane w zgłoszeniach numery telefonów i adresy e-mail.
 4. W toku rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza oceniać będzie w szczególności:

1) wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

3) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

4) znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,

5) znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,

6) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

7) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu,

8) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki,

9) koncepcję rozwoju Spółki, z uwzględnieniem pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania.

 1. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną, na wskazane w zgłoszeniach numery telefonu i adresy e-mail.
 2. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne, bez wyłaniania kandydatów.